Program

Program kandydatów do Rady Powiatu Kamienna Góra

Rozwój przedsiębiorczości: 

 • wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców
 • pomoc w pozyskiwaniu dotacji
 • tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości
 • promocja lokalnego biznesu

Inwestycje: 

 • budowa dróg, chodników, oświetlenia
 • stworzenie wieloletniego planu inwestycji
 • powołanie komórki do spraw pozyskiwania funduszy europejskich

Komunikacja publiczna:

 • wsparcie rozwoju lokalnego transportu zbiorowego
 • dążenie do przywrócenia Kamiennej Góry na kolejową mapie Polski

Promocji turystycznej, kulturalnej i sportowej: 

 • stworzenie spójnej marki regionu i jego promocja
 • rozwijanie infrastruktury turystycznej, kulturowej i sportowej
 • współpraca z gminami i miastem w celu rozszerzenia oferty dla mieszkańców i turystów

Sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego:

 • wzmocnienie znaczenia organizacji pozarządowych oraz pomoc i współpraca przy projektach
 • powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu
 • wprowadzenie budżetu obywatelskiego

Bezpieczeństwo, opieka zdrowotna, wsparcie seniorów i osób z niepełnosprawnościami : 

 • dalszy rozwój Powiatowego Centrum Zdrowia
 • poprawa infrastruktury dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami
 • wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych

Ochrony środowiska: 

 • wspieranie ekologii i ochrony środowiska
 • współpraca z lokalnym nadleśnictwem służąca rozwojowi turystyki
 • współpraca z Wodami Polskimi

 

 

Program kandydatów do Rady Gminy Kamienna Góra

Bezpieczeństwo: 

 • remonty dróg gminnych oraz mostów
 • oświetlenie dróg publicznych
 • kontynuacja budowy chodników i ścieżek rowerowych
 • remonty remiz
 • wymiana wozów strażackich na nowe
 • zakup defibrylatorów
 • lekcje z udzielania pierwszej pomocy we wszystkich placówkach oświatowych

 

Rozwój przedsiębiorczości: 

 • inkubator przedsiębiorczości w Czadrowie jako gminne centrum obsługi przedsiębiorcy
 • edukacja ekonomiczna dla dzieci
 • obniżenie stawek podatkowych dla przedsiębiorców
 • utrzymanie niskich stawek podatku od środków transportu
 • organizacja targów gospodarczych

Rodzina:

 • stworzenie gminnego żłobka wraz z rozbudową przedszkola w Krzeszowie
 • budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Czadrowie
 • punkty przedszkolne oraz punkty pobytu dziennego dla dzieci
 • sprzyjanie osiedlania się młodych rodzin na terenie gminy

Ekologia:

 • kontynuacja programu usuwania azbestu
 • realizacja programów wymiany pieców i walki z niską emisją
 • rozbudowa systemu kanalizacji
 • utrzymanie niskiej stawki za segregację odpadów
 • kompleksowa wymiana oświetlenia na LED
 • wspieranie inwestycji gazyfikacji wsi
 • edukacja ekologiczna
 • organizacja targów wiedzy „Zielona EKOtlina”

Turystyka:

 • rozbudowa systemu ścieżek rowerowych
 • budowa wieży widokowej na Wielkiej Kopie w Raszowie
 • poprawa infrastruktury turystycznej (parkingi, wiaty, stojaki na rowery, stacje do ich naprawy, oznakowanie)
 • stworzenie marki regionu i jego promocja
 • dążenie do przywrócenia miasta Kamienna Góra na mapę połączeń kolejowych

Sport i kultura:

 • kontynuacja programu budowy boisk wielofunkcyjnych w gminie
 • otwarte strefy aktywności (place zabaw, siłownie zewnętrzne)
 • wspieranie wszystkich dyscyplin sportowych
 • promocja gminnych projektów kulturalnych tj. Kino za Rogiem, Mediateka, sztandarowe imprezy oraz zajęcia

Opieka zdrowotna:

 • stworzenie punktu informacji o zdrowiu i dietetyce
 • realizacja projektu „Koperta życia”
 • wspieranie wspólnie z partnerami programów profilaktycznych dla dzieci i dorosłych
 • promocja aktywnego spędzania czasu
 • poprawa bazy do aktywności ruchowej (ścieżki rowerowe, siłownie)